بلوک دیاگرام کنترل پنل EMCP2 برای یک دستگاه ژنراتور کاترپیلار به شکل زیر میباشد

 


به ترتیب اجزای تشکیل دهنده کنترل پنل به شرح ذیل میباشد



پنل ابزار - قسمت جلوی صفحه

(1) کنترل مجموعه ژنراتور (GSC)

(2) ماژول هشدار (اختیاری)

(3) ماژول هشدار سفارشی (CAM) (اختیاری).

(4) سوئیچ توقف پمپ (اختیاری)

(5) سوئیچ استارت کمکی

(6) سوئیچ فعال  پمپ  (اختیاری)

(7) پتانسیومتر سرعت (SP) یا فرمان دور (GS)

(8) دکمه  اضطراری (ESPB)

(9) سوئیچ نور پنل (PLS)

(10) ولتاژ تنظیم رئوستات (VAR)

(11) سوئیچ کنترل موتور (ECS)

(12) نمایش سیستم نظارت بر Caterpillar (اختیاری)

(13) سوئیچ پیمایش سیستم مانیتورینگ Caterpillar (اختیاری)

(14) سیستم کنترل مانیتور Caterpillar  / سوئیچ حالت (اختیاری)

  (15) سیستم مانیتورینگ Caterpillar LH / RH سوئیچ را انتخاب کنید (اختیاری) (در موتورهای 3606E موجود نیست)




پنل ابزار - قسمت پشت صفحه

(1) کنترل مجموعه ژنراتور (GSC)

(2) ماژول هشدار (اختیاری)

(3) ماژول هشدار سفارشی (CAM) (اختیاری).

(4) سوئیچ توقف پمپ (اختیاری)

(5) سوئیچ استارت کمکی

(6) سوئیچ فعال  پمپ  (اختیاری)

(7) پتانسیومتر سرعت (SP) یا فرمان دور (GS)

(8) دکمه  اضطراری (ESPB)

(9) سوئیچ نور پنل (PLS)

(10) ولتاژ تنظیم رئوستات (VAR)

(11) سوئیچ کنترل موتور (ECS)

(12) نمایش سیستم نظارت بر Caterpillar (اختیاری)

(13) سوئیچ پیمایش سیستم مانیتورینگ Caterpillar (اختیاری)

(14) سیستم کنترل مانیتور Caterpillar  / سوئیچ حالت (اختیاری)

  (15) سیستم مانیتورینگ Caterpillar LH / RH سوئیچ را انتخاب کنید (اختیاری) (در موتورهای 3606E موجود نیست)


(1) شاخص های خاموش کردن اختصاصی

(2) شاخص خاموش کردن خطا

(3) شاخص هشدار خطا

(4) صفحه نمایش فوقانی

(5) نمایش پایین

(6) صفحه کلید

(7) کلید راست را حرکت دهید

(8) کلید نشاندهنده ولتاژ و کلید پیمایش بالا

(9) کلید نشاندهنده  موتور و کلید پیمایش پایین

(10) کلید تست لامپ و کلید را انتخاب کنید

(11) کلید هشدار خطا  زنگ دار

(12) کلید خروج

  (13) کلید سرویس حالت