در بسیاری از کاربردهای صنعتی نیاز به تبدیل یک منبع dc ولتاز ثابت به یک منبع dc ولتاژ متغییرمیباشد . چاپر dc  وسیله ای است که مستقیما dc را به dc  تبدیل میکند و با نام مبدل dc به dc نیز شناخته میشود.

چاپر را میتوان معادل dc یک ترانسفورماتور ac با نسبت دورهای قابل تغییر به صورت پیوسته در نظر گرفت مشابه ترانسفورماتور ، چاپر میتواند جهت افزایش یا کاهش پله ای ولتاژ منبع dc بکار گرفته شود