استاتور

استاتور ژنراتور سنکرون شبیه استاتور ماشین های القایی است و به صورت سه فاز سیم پیچی می شود که سیم پیچ های هر فاز نسبت به یکدیگر ° 120 الکتریکی اختلاف فاز مکانی دارند


با توجه به شکل بالا اگر رتور این ژنراتور دو قطبی یک دور کامل بزند، بر روی سیم پیچ هر فاز، نیروی محرکه ای به
شکل سینوسی القا خواهد شد. بر اساس چرخش رتور و اختلاف فاز مکانی در سیم پیچ های b، a و c در نیروی محرکه القایی، اختلاف فاز زمانی متناظر ایجاد خواهد شد.

باید توجه داشت که هر چقدر سرعت چرخش رتور افزایش یابد زمان تناوب شکل موج سینوسی کاهش م ییابد و به
عبارت دیگر موجب افزایش فرکانس شکل موج میشود.


رتور

در رتور ژنراتور سنکرون با جاری شدن جریان در سیم پیچ تحریک میدان مغناطیسی ایجاد م یشود تا با
چرخش رتور میدان دوار تولید شود. شکل پایین طرح وارهٔ ایجاد میدان مغناطیسی دوقطبی و چهار قطبی را با سیم پیچ های رتور ماشین سنکرون نشان میدهد. در رتور ماشین سنکرون برای داشتن هسته مغناطیسی، ورقه های آهنی سیلیس دار را روی هم قرار م یدهند تا هستهٔ مناسبی برای عبور میدان مغناطیسی ایجاد شود. سپس با قرار دادن سیم پی چها در این هسته و اتصال آنها به منبع جریان مستقیم، رتور ماشین الکتر ومغناطیس م یشود. اتصال
سیم پیچهای میدان (تحریک) به منبع جریان مستقیم از طریق دو عدد رینگ و جاروبک صورت میگیرد.