اگر یک  هادی در داخل میدان مغناطیسی مطابق شکل   الف حرکت کند حلقه خطوط شار مغناطیسی را قطع
می کند در این صورت در  هادی طبق قانون فارادی نیروی محرکه ایجاد میشود


حالا اگر مطابق شکل  ب  هادی را ساکن نگه داشته و میدان مغناطیسی درون آن به گردش در آورده شود، این
بار خطوط شار مغناطیسی هادی را قطع کرده و در آن نیروی محرکه القاء خواهد شد.

میدان مغناطیسی شکل  الف میدان مغناطیسی ساکن نامیده میشود.میدان مغناطیسی شکل  ب را میدان مغناطیسی دوار مینامند. چرا که میدان مغناطیسی در داخل ماشین حول یک محور گردش میکند.
ژنراتور های سنکرون سه فاز به دو روش انرژی الکتریکی تولید میکند

از طریق میدان مغناطیسی ساکن:

در این حالت میدان مغناطیسی ساکن به وسیلهٔ سیم پیچ های تحریک درون استاتور به وجود می آید و سه سیم پیچ مشابه با اختلاف فاز مکانی ° 120 روی رتور قرار داده می شود و در داخل میدان مغناطیسی ساکن استاتور چرخانده می شود شکل الف در بالا


از طریق کمک میدان مغناطیسی دوار:

در این حالت میدان مغناطیسی به وسیلهٔ سیم پیچ های تحریک برروی رتور به وجود می آید و با چرخش رتور میدان مغناطیسی دوار فراهم میشود و سیم پیچ مشابه درون استاتور با اختلاف فاز مکانی° 120 قرار داده می شود شکل ب در بالا