بدست آوردن پارامتر مدار معادل ماشین سنکرون 

آزمایش بی باری 

در این آزمایش پایانه ها به بار متصل نیستند و جریان تحریک برابر صفر قرار داده می شود  و  ژنراتور در سرعت نامی ( سنکرون ) چرخانده می شود . با افزایش تدریجی جریان تحریک ولتاژ ترمینال در هر مرحله اندازه گرفته می شود . ( چون  پس  است . )

         مشخصه بی باری ژنراتور سنکرون ، منحنی تغییرات ولتاژ تولیدی آن بر حسب جریان تحریک در حالت بی باری و سرعت ثابت محرک ژنراتور است . در مدار زیر نقاطی بر حسب جریان تحریک به دست آمده که منحنی بی باری حاصل شده است .If0.060.3620.50.91.231.751.92.22.32.45
Vt18.583.5108.6174211240247260262270

آزمایش اتصال کوتاه 

با توجه به مدار زیر ابتدا جریان تحریک روی صفر تنظیم شده و ماشین تحت سرعت سنکرون چرخانده می شود و پایانه های ژنراتور را طبق مدار زیر  اتصال کوتاه می شود :

با تغییر جریان تحریک ، تغییرات جریان آرمیچر (یا جریان خط) اندازه گیری می شود و منحنی مشخصه اتصال کوتاه بدست می آیدکه خطی است و این به این خاطر است که در این آزمایش با اشباع روبه رو نیستیم ، چون شار فاصله هوایی حالت اتصال کوتاه کم است.

If0.060.3620.50.91.231.75
Ia011.42.53.44.8